Create for Climate winnaars

Nieuws, Onderwijs | 21 sep 2021

Kunstwedstrijd Create for Climate

Deel jouw creatieve ideeën voor een groenere planeet!

British Council Nederland en de Britse Ambassade in Den Haag presenteren hier de winnaars van kunstwedstrijd Create for Climate

Scholieren werden gevraagd om hun creatieve ideeën te laten zien voor een groenere, schonere planeet aarde! In oktober zal in het Verenigd Koninkrijk de COP26 plaatsvinden, de 2021 editie van de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Deze klimaatconferenties behoren tot de grootste internationale bijeenkomsten van de wereld. Meer dan 190 wereldleiders zullen samen komen om de uitdaging rondom klimaatverandering aan te gaan.
 
Wie deed mee?
De wedstrijd stond open voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in Nederland van de brugklas t/m de derde klas (vmbo, havo, en vwo) en voor leerlingen tussen de 12 en 15 jaar van internationale en Britse scholen in Nederland. We hebben veel mooie inzendingen gekregen van en de keuze was heel moeilijk. De jury heeft voor deze 15 winnaars gekozen omdat de scholieren hier hun visie voor een groenere planet op de meeste creatieve manieren hebben laten zien. De jury was erg onder de indruk van de diversiteit van ideeen en creativiteit van alle deelnemers.

Voor meer informatie ga naar www.britishcouncil.nl.


Bekijk hier de winnaars:

Reona Imagawa (12) - British school of Amsterdam

I chose to create a video so that I could fit as much information as possible about the world in a small size. I would be grateful if people could learn a bit about the current situation of our planet and try to help stop problems.
Ik heb ervoor gekozen om een video te maken zodat ik zoveel mogelijk informatie over de wereld in een klein iets kon stoppen. Ik zou dankbaar zijn als mensen zo een beetje over de huidige situatie van onze planeet kunnen leren en kunnen helpen met het stoppen van de problemen.


Bonnie Zhang (12) – The British School in the Netherlands

inzending van Bonnie Zhang

Bonnie Zhang (12) – The British School in the Netherlands
As the sand falls in the hourglass, the climate is more threatening. We need action now, otherwise our homes will be destroyed.
Zoals het zand in de zandloper valt, wordt het klimaat dreigender. We hebben nu actie nodig, anders worden onze huizen vernietigd.

Vasilisa Ryzhkova (12) – British School of Amsterdam

inzending van Vasilisa Ryzhkova

Vasilisa Ryzhkova (12) – British School of Amsterdam
In the poster I have created, I wanted to show how different the world can be. On the darker side, everything is dried out and dead after several fires and on the other side I used bright colors to represent freshness and liveliness of the nature. The main message that I wanted to share by this poster is that every small change can make a big difference and whether it is the dark or bright side – it is something for us to choose.
Op de poster die ik heb gemaakt wilde ik laten zien hoe verschillend de wereld kan zijn. Aan de donkere kant is alles uitgedroogd en dood na meerdere branden, en aan de andere kant heb ik felle kleuren gebruikt om de frisheid en levendigheid van de natuur te laten zien. De boodschap die ik wil delen met deze poster is dat elke kleine verandering een groot verschil kan maken, en of je voor de donkere of felle kant kiest: we hebben hier allemaal een eigen keuze in.

Taha Diken (14) - Amity International School Amsterdam

inzending van Taha Diken

Taha Diken (14) - Amity International School Amsterdam
The meaning of this drawing is that we can go two ways to fight against climate change: Left: do nothing against climate change or right: fight against climate change. See for yourself what the consequences might be if we do or do not fight against climate change. For companies that care for the planet and children the choice is easy: right.
De gedachte achter deze tekening is dat we twee keuzes hebben in de strijd tegen klimaatverandering:
Links: doe niks tegen klimaatverandering. Rechts: vecht tegen klimaatverandering. Zie zelf wat de gevolgen kunnen zijn als we wel of niet tegen klimaatverandering vechten. Voor bedrijven die om onze planeet geven en kinderen zal de keuze makkelijk zijn: rechts.

Lea van den Berg (15) – Ir Lely Lyceum

inzending van Lea van den Berg

Lea van den Berg (15) – Ir Lely Lyceum

Pandemic of Humans
It is about what we, humans, are doing to the world, and not trying to change.

Het gaat over wat wij, mensen, de wereld aandoen, en niet proberen te veranderen.

Yuri Hirayama (14) - British School of Amsterdam

inzending van Yuri Hirayama

Yuri Hirayama (14) - British School of Amsterdam
This drawing represents that there is a lot of space to plant a lot of trees to decrease co2, particularly in the desert. There is also a woman standing at the bottom of the tree, which shows how planting and growing trees in a no rain environment is difficult.
Deze tekening laat zien dat er veel ruimte is om veel bomen te planten om CO2 te verminderen, vooral in droge gebieden. Er staat ook een vrouw onder de boom om te laten zien dat het planten en groeien van bomen in gebieden met een droog klimaat erg moeilijk is.

Tasbeh Malaeka (14) – The British School in the Netherlands

inzending van Tasbeh Malaeka

Tasbeh Malaeka (14) – The British School in the Netherlands
The bleached corals in my artwork demonstrates the adverse effects of rising water temperatures in our oceans due to global warming. The turtle represents the deadly effect plastic pollution is having in our ocean in killing millions of marine animals every day. My art also shows the mass transition that is taking place in our marine landscapes and gives insight into what our oceans will look like in 30 years if urgent action is not made to address the present climate crisis.
De gebleekte koralen in mijn kunstwerk tonen de nadelige effecten van stijgende watertemperaturen in onze oceanen als gevolg van de opwarming van de aarde. De schildpad vertegenwoordigt het dodelijke effect dat plasticvervuiling in onze oceaan heeft, waardoor elke dag miljoenen zeedieren worden gedood. Mijn kunst laat ook de massale transitie zien die plaatsvindt in onze mariene landschappen en geeft inzicht in hoe onze oceanen er over 30 jaar uit zullen zien als er geen dringende actie wordt ondernomen om de huidige klimaatcrisis aan te pakken.

Amber van Dijken (14) & Odile van Eijck (15) – Roncalli Mavo

Amber van Dijken (14) & Odile van Eijck (15) – Roncalli Mavo

Title: Ott(h)er life, what people do....
This artwork shows how people treat the earth and the underwater life. You see here that it doesn't all look very good and it doesn't really look alive either, but that's totally okay because that's not what it's about. It's about how we treat the world and how we can change it. Because we as humans have more power and more influence on the earth than animals. We use animals for things we need; we basically just use things out and from the earth and instead of saying ‘thank you’ we throw plastic in the water and on the ground. This artwork isn't about how beautiful it is, it's about how we treat the world. (Drawn by Odile & Amber in the IArtbook app.)

Dit kunstwerk geeft aan hoe mensen de aarde behandelen en het onderwater leven, je ziet hier dat het niet allemaal heel goed er uitziet maar ook niet echt levend. Maar dat is helemaal okay want daar gaat het niet over; het gaat over hoe wij de wereld behandelen en hoe wij dingen kunnen veranderen. Want wij als mensen hebben meer kracht en meer invloed op de aarde dan dieren. Wij gebruiken dieren voor dingen die wij nodig hebben, we gebruiken eigenlijk gewoon uit en van de aarde en in plaats van ‘dank je’ te zeggen gooien we plastic in het water en op de grond. Dit kunstwerk gaat niet over hoe mooi het is, het gaat over hoe wij de wereld behandelen. (Getekend door Odile & Amber in de IArtbook app)

Bautista Colomba (11) - Amity International School Amsterdam

inzending van Bautista Colomba

Bautista Colomba (11) - Amity International School Amsterdam
With this painting I want to tell that I would like people not to just look at the news to see how polluted the world is, but I would like them to act to make a change.
Met dit schilderij wil ik vertellen dat ik graag zou willen dat mensen niet alleen naar het nieuws kijken om te zien hoe vervuild de wereld is, ik zou willen dat ze iets doen om verandering mogelijk te maken.

Daniel Koopman (12) - Eerde International Boarding School

inzending van Daniel Koopman

Daniel Koopman (12) - Eerde International Boarding School
In the artwork I wanted to show that the Earth is melting and burning because of factories who burn things such as coal and fossil fuels. I made the artwork like the earth was melting and burning because of this. Our future depends on having a healthy Earth and I would like to make people aware of the challenges that we face with climate change. I used mixed media with paint and a collage style with pictures.
In het kunstwerk heb ik laten zien dat de aarde aan het smelten en branden is door fabrieken die dingen verbranden zoals kool en fossiele brandstoffen. Ik heb het kunstwerk daarom zo gemaakt dat de aarde hierdoor brandt en smelt. Onze toekomst hangt af van de gezondheid van de aarde, en ik wil mensen bewust maken van de uitdagingen rondom klimaatverandering. Ik heb een mix van materialen gebruikt met verf en afbeeldingen.

Ahana Singhal (12) - Eerde International Boarding School

inzending van Ahana Singhal

Ahana Singhal (12) - Eerde International Boarding School
I made this piece to showcase three major global climate problems that are being caused by us and what we are doing it for. We are causing these problems for money. We exploit the food that the planet provides for money but in the end, we might not even have any food. We can’t eat money. That is the context for the cube on the top left corner of my art project. The others are the aftermath of what we do for money.
Ik heb dit stuk gemaakt om drie grote mondiale klimaatproblemen te laten zien die door ons worden veroorzaakt en waarvoor we het doen. Wij veroorzaken deze problemen voor geld. We exploiteren het voedsel dat de planeet levert voor geld, maar uiteindelijk hebben we misschien niet eens voedsel. We kunnen geen geld eten. Dat is de context voor de kubus in de linkerbovenhoek van mijn kunstproject. De anderen zijn de nasleep van wat we doen voor geld.

Yue Hong (15) – International School Utrecht

inzending van Yue Hong

Yue Hong (15) – International School Utrecht
Striving to reach the aspirations of mankind is great but these lives under us, they deserve their pasttime gentle sea breath back; wandering leisurely, free from disruption.
Streven om de aspiraties van de mensheid te bereiken is geweldig, maar deze levens onder ons, ze verdienen hun rust en kalmte terug: ontspannen rondzwervend, vrij van verstoring.

Fay Hollingsworth (13) - Vox College

inzending van Fay Hollingsworth

Fay Hollingsworth (13) - Vox College
We wanted to make a touching story that people don’t forget easily, since a lot of people read about climate change, but they forget it and don’t take action.
We wilden een ontroerend verhaal maken dat mensen niet snel vergeten, aangezien veel mensen over klimaatverandering lezen, maar het weer vergeten en geen actie ondernemen.

Isabelle Dijkhorst (14) – British School of Amsterdam

inzending van Isabelle Dijkhorst

Isabelle Dijkhorst (14) – British School of Amsterdam
There are two futures we may pursue: an irreversible disaster, or a balanced future with bright opportunities. Please take in my artwork, awaken your thoughts, and think about the consequences of your actions.
Er zijn twee toekomsten die we kunnen nastreven: een onomkeerbare ramp, of een evenwichtige toekomst met mooie kansen. Neem alsjeblieft mijn kunstwerk in je op, maak je gedachten wakker en denk na over de gevolgen van je acties.

Eleanor Lyons (14) - The British School in the Netherlands

inzending van Eleanor Lyons

Eleanor Lyons (14) - The British School in the Netherlands
This is a vision of what the future could look like if our air is further compromised due to air pollution. My artwork shows a girl on her way to school with a small tree inside her backpack. The tree supplies oxygen for the girl to breathe and she recognizes the importance of caring for our planet.
Dit is een visie van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien als onze lucht verder wordt aangetast door luchtvervuiling. Mijn kunstwerk toont een meisje op weg naar school met een kleine boom in haar rugzak. De boom levert zuurstof voor het meisje om te ademen en ze erkent het belang van de zorg voor onze planeet.

Naar boven